Uloga i zadaće pedagoga

Prema Hrvatskom pedagoškom standardu:
Pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces; predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada; predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja; ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema; surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima; pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću; javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića.

U ODNOSU NA ODGAJATELJE
– planiranje stručnog usavršavanja
– osvještavanje odgajatelja o njihovoj implicitnoj pedagogiji
– poticanje odgajatelja na samorefleksiju
– pomaže im u oblikovanju kvalitetnog prostornog okruženja
– pomaže organizirati rad (u smislu rasporeda dnevnih aktivnosti te usklađivanja dnevnog ritma potrebama djece)
– motivira odgajatelje na uvođenje inovacija i stalno informiranje
– pomaže u provođenju akcijskih istraživanja (najčešće kao kritički prijatelj)
– pomaže u provođenju projekata u skupini (prati aktualne interese i potrebe djece, planira  i predlaže sadržaje, organizira izlete…evaluira projekte)
– organizira radionice za odgajatelje
– sudjeluje u sastancima tjedne refleksije
– stalno čitanje i analiziranje pedagoške dokumentacije te usmjeravanje na kvalitetnije načine pisanja

U ODNOSU NA RODITELJE
– organizira radionice za roditelje
– pomaže odgajateljima u pripremi i provedbi roditeljskih sastanaka
– pomaže u rješavanju problemskih situacija
– savjetodavni rad
– pruža podršku odgovornom roditeljstvu
– stalno traženje novih, pogodnih načina za razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
– stvaranje ugodnog, partnerskog ozračja
– osmišljava informativne, edukativne brošure za roditelje
– informira roditelje o karakteristikama institucionalnog odgoja i obrazovanja koji se u vrtiću provode
– predlaže načine pismene komunikacije s roditeljima

U ODNOSU NA DIJETE
– praćenje i procjena psihofizičkog zdravlja djeteta
– u suradnji s ostalim članovima stručnog tima izrađuje plan i program rada za djecu s posebnim potrebama
– promišlja i predlaže uvjete za optimalno funkcioniranje djece (organizacija prostora, ponuda materijala, fleksibilnost vremena aktivnosti, aktualne potrebe i interesi, kvaliteta komunikacije u skupini)

U SURADNJI S RAVNATELJEM
– razgovara i odlučuje o:
o radnom vremenu vrtića, planu uređenja prostora, broju djece u skupinama, izboru i nabavi didaktičkih materijala

U ODNOSU NA PROSTOR
– brine o sigurnosti prostora
– brine da didaktika bude raznolika, kvalitetna i uvijek na raspolaganju djeci
– brine da centri aktivnosti budu promišljeno raspoređeni kako bi djeci omogućili učenje kroz slobodno kretanje prostorom, interakciju s drugom djecom i odgajateljima, korištenje zanimljivih, dostupnih materijala, ali i privatnost (poticajna sredina)
– osvještava odgajatelje o važnosti kvalitetno organiziranog prostora te predlaže organizaciju prostora, centre, sadržaje

U ODNOSU NA PRIPRAVNIKE
– izrada programa za stažiranje
– prate rad i pružaju pomoć pripravnicima (konzultacije, ogledni satovi, informiranje, refleksija, kritičko promišljanje…)

OSTALI POSLOVI
– uvodi promjene u postojeće stanje s ciljem unapređivanja kvalitete rada
– planiranje i programiranje rada
– praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada
– pisanje pedagoške dokumentacije
– planiranje vlastitog stručnog usavršavanja
– sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa ustanove
– sudjelovanje u radu Odgojiteljskog vijeća
– pisanje mišljenja o djetetu
– istražuje načine razvoja i unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa
– izrađuje instrumente za praćenje razvoja i potreba djeteta
– kontinuirano prati novosti u praksi te novu pedagošku literaturu
– razvija suradnju s drugim ustanovama
– prezentiranje suvremenih oblika i metoda rada
– promovira postignuća vrtića pred društvenom zajednicom
– ima ulogu refleksivnog praktičara (promišlja o odgojno-obrazovnom procesu u cjelini, procjenjuje postojeće stanje i predlaže promjene)
– organizira izlete
– razvija timski rad
– provodi inicijalne intervjue
– vodi evidenciju rada pedagoga
– sudjeluje u radu Povjerenstva za stažiranje
– sudjeluje u radu Komisije za upis djece u vrtić
– provodi akcijska istraživanja
– promišlja pripremu nesvakodnevnih događanja u vrtiću