Uloga i zadaće psihologa

 • sudjelovanje u radu stručnog tima u procesu prilagodbe djece, pripreme za školu te identifikaciji i praćenju djece s posebnim potrebama
 • informiranje članova stručnog tima o realiziranim zadaćama odgojno-obrazovnog rada i planiranje narednih zadataka
 • praćenje perioda prilagodbe uz izradu i analizu lista praćenja
 • sustavno praćenje razvojnog statusa sve djece uz primjenu psihologijskih testova i procesne dijagnostike
 • pisanje mišljenja o razvojnim karakteristikama i postignućima djeteta
 • opservacija djece s trajnim, prolaznim i potencijalnim posebnim potrebama u odgojnoj skupini (djece s teškoćama u razvoju i darovite djece)
 • rad s potencijalno darovitom djecom (identifikacija, planiranje i sudjelovanje u provedbi kraćeg programa za potencijalno darovitu djecu)
 • izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu s posebnim potrebama
 • praćenje i procjena stjecanja socijalnih vještina, izgradnje pozitivne slike o sebi i izgradnje samopoštovanja
 • savjetodavni rad s roditeljima (konzultacije, radionice, edukacije)
 • izrada stručnih pisanih naputaka, vježbi i aktivnosti namijenjenih roditeljima za rad kod kuće
 • davanje preporuka za pregled i obradu u specijaliziranim institucijama
 • organizacija i provođenje radionica i predavanja s ciljem educiranja i stručnog usavršavanja odgojitelja
 • sastanci s odgojiteljima s ciljem izrade individualnih odgojno-obrazovnih planova za djecu s posebnim potrebama i vrednovanja njihovog provođenja
 • savjetodavni razgovori s odgojiteljima s ciljem rješavanja problemskih situacija u neposrednom radu u odgojnoj skupini ili u drugom području rada
 • suradnja s drugim institucijama s ciljem stvaranja optimalnih uvjeta za dječji rast i razvoj
 • sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada ustanove i Izvješća o radu
 • vođenje psihologijske dokumentacije o djetetu i odgojnoj skupini
 • vođenje Dnevnika rada kao evidencije rada stručnog suradnika psihologa
 • planiranje vlastitog stručnog usavršavanja uz redovito i kontinuirano praćenje recentne literature i znanstvenih istraživanja