Prometni odgoj

Prometni odgoj odnosi se na sve aktivnosti u sklopu pripremanja djeteta za sigurno i kulturno ponašanje u prometu. Budući da dijete najviše svog vremena provodi u vrtiću i u obiteljskom domu, to su i dva okruženja gdje se djetetu trebaju osigurati primjereni uvjeti za stjecanje spoznaja o sigurnom ponašanju u prometu. Djeca najlakše uče kroz iskustvo pa je i jedan od najoptimalnijih načina učenja stavljanje djeteta u direktnu situaciju kada je ono samo sudionik u prometu, uz nadzor odrasle osobe. Stvarne, svakodnevne životne situacije u prometu, bilo dijete subjekt ili promatralo model ponašanja odraslih u prometu, najbolji su način za uvježbavanje prometnih pravila. Pritom, važno je dijete kontinuirano usmjeravati i podsjećati na oprez u takvim situacijama, što je također najlakše kroz šetnju kvartom uz ukazivanje na značenje prometnih znakova i oznaka te uvježbavanje pridržavanja naučenih pravila za sigurno kretanje u prometu.

Kao preduvjet za razumijevanje prometnog odgoja dijete prvo treba imati usvojene određene spoznaje:

  • Znati prepoznati i imenovati boje
  • Znati prepoznati i imenovati geometrijske znakove
  • Znati prepoznati i imenovati različite prometne simbole
  • Znati da je dijete fizički nisko te ga je teže uočiti u prometu
  • Znati da su vozila su čvrsta, metalna i brza, opasna

Roditelji i odgojitelji – partneri i uzori u prometnom odgoju

Osim iskustvenog učenja, učenje po modelu je također jedno od boljih načina učenja budući da dijete uglavnom iz praktičnih situacija koje vidi (primjera) uči kako reagirati ili riješiti određenu situaciju. To se može vidjeti već od najmlađe dobi, u simboličkoj igri djece, u kojoj oponašaju situacije viđene u stvarnom životu.

Kako bi učenje po modelu bilo uspješno, važno je da je model dobar uzor koji će svojim svakodnevnim ponašanjem djetetu pokazati da se i sam drži prometnih pravila.  Naime, zašto bi se dijete držalo određenih naučenih pravila, ukoliko vidi da se njegov model/uzor istih ne drži? To bi dijete sigurno zbunjivalo i u tome sigurno ne bi vidjelo smisao, a ni motivaciju da se samo drukčije ponaša.

U vježbanju praktičnih vještina s djetetom u prometu, za početak je najvažnije držati ga za ruku, usmjeravati da hoda po pločniku, a cestu prelazi samo preko pješačkog prijelaza (ili kada je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo za pješake) te da pritom ne trči. U šetnji kvartom potrebno mu je opisivati sve što radite, upoznavati ga s novim znakovima te često ponavljati ista pravila kako bi ih dijete zapamtilo.

Prijedlozi aktivnosti u sklopu prometnog odgoja