Terapije i tretmani

Neurorizična djeca sva su djeca čije su majke za vrijeme trudnoće ili poroda doživjele određene komplikacije (prerani ili otežani porod, višeplodna trudnoća, krvarenje u mozgu djeteta, nedostatak kisika kod djeteta…). Kod takve djece, razvojni poremećaji mogu se javiti odmah, kasnije u djetinjstvu, ali se ne moraju uopće pojaviti, međutim djecu je potrebno pojačano pratiti od samog početka života te uključiti u određene rehabilitacije po potrebi.

Istraživanja su pokazala da je, u slučaju poteškoća u razvoju ili posebnih potreba kod djece, najučinkovitija rana intervencija tj. intervencija u ranoj i predškolskoj dobi. Prevenciju razvoja poremećaja potrebno je započeti već sa samim rođenjem djeteta na način da osposobljavamo roditelje za kvalitetno roditeljstvo te im pomažemo u stvaranju uvjeta za kvalitetan razvoj djeteta (stabilni obiteljski odnosi, pozitivna atmosfera, interes i nadzor nad aktivnostima djeteta, strpljenje i samokontrola roditelja…). Različiti specifični individualni programi, pristupi, terapije i tretmani trebali bi se početi primjenjivati već u slučaju prvih naznaka poremećaja. Veliki broj djece, uz pravovremenu podršku i tretmane, dostiže optimalan fiziološki razvoj. Ukoliko se radi o težim razvojnim poremećajima, rehabilitacija je dugotrajnija i može trajati kroz cijelo djetinjstvo.

Sljedeće su navedene neke vrste terapija i tretmana s obzirom na tip teškoće ili posebne potrebe koju dijete ima.

Vrste terapija i tretmana s obzirom na teškoće/potrebe

REHABILITACIJSKA TERAPIJA– postoji više vrsta s obzirom na različite tipove mogućih oštećenja, npr. terapija kod:oštećenja vida – pomoć slijepoj djeci kod čitanja, učenje Brailovog pisma, snalaženje u prostoru…oštećenja sluha – dodjela slušnog pomagala, upute o korištenju, komunikacijski trening, savjetovanje s različitim stručnjacima u svrhu lakšeg prihvaćanja gubitka sluha, poticanje na komunikaciju ohrabrivanjem za korištenje preostalog sluha…lakše i umjerene mentalne retardacije, autizma, Downovog sindroma – pomoć pri učenju, brizi o sebi, vježbe grube i fine motorike…
TERAPIJA KOD POREMEĆAJA U PONAŠANJUprimjenjuje se kod poremećaja kao što su ADHD, kod emocionalnih i psihičkih smetnji (strahovi, poremećaji prehrane, laganje, agresivnost…), kod problema u socijalnim odnosima (povučenost, plašljivost…)– defektološka i psihološka pomoć- svrha terapije je da se primjerenim postupcima (psihološkim savjetovanjem, iskustvenim učenjem, ukazivanjem na posljedice, postavljanjem jasnih pravila…) pomogne djetetu u nesmetanom uključivanju u svakodnevne aktivnosti i izvršavanje svojih zadaća
KINEZITERAPIJA– osim što vrlo povoljno djeluje na tjelesni i motorički razvoj, bavljenje tjelesnim aktivnostima znantno smanjuje agresivnost, hiperaktivno i destruktivno ponašanje
TERAPIJSKO JAHANJE– terapija koja se primjenjuje kod: cerebralne paralize, mišićne distrofije, multiple skleroze, mentalne retardacije, hiperaktivnosti, autizma, epilepsije… – pozitivno djeluje na psihičko i fizičko stanje djeteta: osim tjelesne aktivnosti, dijete ima bliski kontakt i stvara odnos sa životinjom što pozitivno utječe na emocionalni tj. psihički razvoj
LOGOPEDSKA TERAPIJAprimjenjuje se kod djece s poteškoćama u govoru (mucanje, disfazija, dislalija) – govorne vježbe; čitanju (disleksija, aleksija) i pisanju (disgrafija, agrafija) – vježbe pažnje, pamćenja, vizualno-prostorne percepcije, koordinacije, orijentacije, motorike…- individualni terapijski program
TERAPIJA IGROM– terapija u svrhu preveniranja ili riješavanja psihosocijalnih teškoća- primjenjuje se u slučaju socio-emocionalnih problema poput: anksioznosti, depresije, poremećaja u ponašanju, ADHD-a, problema u privrženosti, socijalnih teškoća, autizma– u terapiji se koriste posebno izabrane igračkeu svrhu otkrivanja, sebi i drugima, svoje potrebe, želje, misli i osjećaje koji su djeci preteški za izraziti riječima- kreativniji način komuniciranja od samo verbalnog, sa svrhom stvaranja pozitivnije slike o sebi, podizanja samopouzdanja i samosvijesti.
TERAPIJA GLAZBOM– primjenjuje se kod svih psihičkih poremećaja – potiču se razvojni procesi i komunikacija s okolinom putem glazbe- poticanje interakcije pacijent-terapeut  – razvijanje neverbalnih vještina komunikacije i kreativnog izražavanja- potiče opuštanje, razvoj komunikacijskih vještina, umanjuje stres, mišićnu napetost i osjećaj izoliranosti
LIKOVNA TERAPIJA– primjenjuje se kod svih psihičkih poremećaja – potiču se razvojni procesi i komunikacija s okolinom pomoću likovnih izražaja.- otkrivanje unutarnjih potencijala- razvoj pozitivnih, jakih strana koje pomažu da se dijete suoči s problemima, sagleda ih u novom svjetlu, bolje razumije i s njima se nosi na konstruktivniji način.- slikanje, crtanje, modeliranje, igra, pokret, govor tijela, glasanje, igranje uloga, različite projektivne tehnike – tehnike kojima se lakše izraziti nego samo verbalno