O razvojnim područjima

Kada govorimo o područjima razvoja djeteta, radi se konkretno o 4 područja: tjelesni i motorički, spoznajni, socio-emocionalni i razvoj ličnosti te govorni razvoj. Za cjeloviti razvoj djeteta tj. za optimalan razvoj svih 4 područja, potrebno mu je osigurati stimulativno okruženje u kojem ima slobodu kretanja, istraživanja i stjecanja različitih znanja, preradu i izmjenu znanja i novih ideja, okruženje za učenje, praćenje i procjenjivanje svojih interesa i mogućnosti.

U svakom trenutku, igra je najvažnija djetetova aktivnost kroz koju usavršava osobne, fizičke, intelektualne i socijalne sposobnosti, uči pravila ponašanja, zadovoljava svoje interese i potrebe, razvija osjećaj važnosti i samoinicijative, stvara odnose s drugima i produbljuje svoje razumijevanje svijeta koji ga okružuje.

Tjelesni i motorički razvoj

Tjelesni razvoj odnosi se na biološki, fiziološki, razvoj motorike i tjelesnih vještina. Njime podrazumijevamo: razvoj pokretljivosti i tjelesnog držanja u svim osnovnim i prirodnim oblicima kretanja (sjedenje, puzanje, stajanje, hodanje, trčanje, skakanje…), razvoj hvatanja i baratanja predmetima (senzomotorni razvoj, okulomotorna koordinacija…), razvoj posebnih motoričkih vještina (sportske aktivnosti).

Motoričke sposobnosti, određene nasljednim faktorima i uvjetima okoline, određuju kakvi će biti pokreti i kretanje djeteta. U predškolskoj dobi prati se razvoj 7 osnovnih motoričkih sposobnosti: ravnoteže, koordinacije, snage, brzine, gipkosti, preciznosti i izdržljivosti.

Poticanje djeteta na kretanje i vježbu od najranije dobi dovodi do razvijanja motoričkih sposobnosti, dok prisiljavanje na određenu motoričku aktivnost prije fiziološke zrelosti djeteta dovodi do nesigurnosti, neuspjeha i straha. Veliki napredak u razvoju motorike vidljiv je u dobi od treće do šeste godine.

Kako poticati tjelesni razvoj?

 • Svakodnevno provodite jutarnju tjelovježbe.
 • Potičite vježbe, igre i aktivnosti za razvijanje različitih mišića, udova i gipkost kralježnice (poticanje različitih oblika kretanja: bacanje, hvatanje, hodanje, trčanje, skakanje, poskakivanje, kotrljanje…).
 • Potičite dijete na bavljenje različitim sportovima (plivanje, klizanje, rolanje…).
 • Potičite ga na aktivnosti za razvijanje osobne higijene (pranje ruku, zubi, brisanje nakon obavljanja nužde…) te zdravih životnih navika i pravilne prehrane (budite uzor, kroz primjere i svakidašnje situacije).

Spoznajni razvoj

Spoznajni razvoj odnosi se na kognitivne sposobnosti i procese koji podrazumijevaju: razvoj osjeta i percepcije, stvaranje pojmova i uočavanje veza i odnosa među predmetima i pojavama, razvoj kritičkog mišljenja i samostalno rješavanje problema, logičko zaključivanje, razvoj pažnje, koncentracije i pamćenja.

Spoznajni razvoj omogućava shvaćanje osnova matematike (odnosi među količinama, pojam broja, brojevni niz, zbrajanje i oduzimanje) i prirode i društva (promjene u prirodi, godišnja doba, zanimanja, promet i slične nastavne cjeline).

Kako poticati spoznajni razvoj?

 • Omogućite djetetu čim više istraživačkih aktivnosti i prilika da uči kroz iskustvo i stječe nove spoznaje (izvođenje eksperimenata, upoznavanje različitih materijala, pojava – zaključivanje…).
 • Uključite ga u čim više životno-praktičnih i radnih aktivnosti preimjerenih njegovoj dobi.
 • Poučite ga pravilima ponašanja u različitim situacijama.
 • Potičite ga nenasilno rješavanje sukoba.
 • Pružite mu okolinu za različite aktivnosti s ciljem poticanja psihičkih funkcija (osjet, percepcija, mašta, pamćenje, koncentracija, kritičko i logičko mišljenje…).
 • Pružite mu okolinu i sredstva s ciljem uočavanja veza i odnosa među predmetima.

Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti

Možemo ga podijeliti na: socijalni razvoj (socijalne interakcije i vještine, osjećaj pripadnosti zajednici), emocionalni razvoj (temperament, iskazivanje i kontrola emocija), razvoj pojma o sebi (samostalnost, samopouzdanje, samo vrednovanje, slika o sebi) i moralni razvoj (prosocijalni razvoj, stvaranje vrijednosnog sustava i moralnih vrijednosti, učenje nenaslinog rješavanja sukoba, prihvaćanje različitosti).

Kako razvijati socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti?

 • Upoznati ga s emotivnim stanjima kako bi naučio regulirati vlastite emocije te prepoznavati emotivna stanja drugih (igre ogledalom, razgovori, proigravanje uloga kroz simboličku igru, scenska lutka, čitanje slikovnica…).
 • Poticati na nenasilno rješavanje sukoba.
 • Poticati dijete da uči i živi svoja prava.
 • Stavljati ga u situacije, okolinu u kojoj ima priliku biti u interakciji i stvarati socio-emocionalne kontakte s drugom djecom i odraslima.
 • Poticati ga na odgovornost (uzročno-posljedična veza) i samostalnost u svakodnevnim radnjama.
 • Osigurati mu da bude u aktivnostima prilagođenima njegovoj dobi, sposobnostima, interesima kako bi moglo razvijati pozitivnu sliku o sebi kroz osjećaj uspjeha, postignuća, zadovoljstva i ponosa.

Govorni razvoj

Govorni razvoj odnosi se na razvoj govora (artikulacija, rječnik, jezik) i komunikacije (neverbalna, verbalna, simbolička).
Za uredan govorno-jezični razvoj djeteta potrebno je zadovoljiti određene uvjete kao što su biološki (razvoj cjelokupne motorike govornih organa i slušne percepcije), psihološki (razvoj intelekta) i sociološki (utjecaj okoline). Tempo razvoja govora ovisi o više faktora: genetici, temperamentu djeteta, okolini i poticajima kojima je dijete okruženo. Naš zadatak je, od samog rođenja, svakodnevno i učestalo komunicirati s djetetom, verbalizirati mu sve što se oko njega događa ili sve planirane radnje (što slijedi) kako bi ono doživjelo i upoznalo svijet oko sebe. Uvijek nastojite da se dijete osjeća uključeno u razgovor tj. osjeti da ste s njime u interakciji i da uvažavate njegovo prisustvo. Budući da dijete od samih početaka osluškuje govor, glasove i zvukove oko sebe, roditelj mu mora biti bude uzoran model kako bi dijete govor usvojilo slušajući i oponašajući ga. 

 Kako poticati jezično-govorni razvoj?

 • Oponašajte zvukove predmeta, glasanje ili dozivanje životinja kako bi ih i dijete naučilo oponašati
 • Kad se brinete o higijeni djeteta ili ga presvlačite, verbalizirajte sve što radite kako bi shvatilo da svaka radnja ima svoj naziv i kako biste kontinuirano bili u interakciji s djetetom.
 • Igrajte se jačinom svojeg glasa, izmijenjujte glasne i tihe riječi/rečenice.
 • Vokalno se igrajte s djetetom izmenjujući različite vokalizacije.
 • Koristite geste i grimase u vokalizaciji.
 • Imenujte predmete koje koristite vi ili dijete u tom trenu.
 • Pjevajte pjesmice ili brojalice uz pokret.
 • Čitajte slikovnice, pokazujte na likove i predmete na fotografijama i imenujte ih ili oponašajte njihove zvukove/glasove.
 • Nemojte tepati djetetu kako ne bi naučilo nepravilno izgovarati riječi.
 • Koristite kratke i jednostavne rečenice u govoru.
 • Pružite djetetu priliku da se izrazi do kraja, imajte strpljenja da dovrši misao.
 • Kroz igru ponavljajte pojedine nazive stvari koje želite da zapamti.
 • Pokazujte djetetu fotografije s raznim predmetima i ispitujte ga “Je li to…?” s ciljem da ono odgovori s “Da/Ne” ili potvrdi/negira odmahivanjem glave.
 • Dajte mu jednostavne i složenije naloge kako biste se uvjerili da vas razumije.
 • Potičite igre pretvaranja i oponašanja svakodnevnih aktivnosti.
 • Potaknite usvajanje jednostavnih prostornih odnosa pokazujući te odnose u prostoru.
 • Potaknite usvajanje boja – imenovanjem, bojanjem.
 • Potaknite uočavanje rima i riječi koje slično zvuče.
 • Potaknite uočavanje prvog glasa u riječi.
 • Potaknite brojenje, uspoređivanje čega ima više/manje
 • Potaknite spajanje glasova u riječ i rastavljanje riječi na slogove.