Odgojni stilovi roditeljstva

Stilovi roditeljstva razlikuju se s obzirom na potporu, brigu i ohrabrivanje koje roditelji pružaju djetetu te s obzirom na želju roditelja da upravlja životom djeteta, kontrolira njegovo ponašanje pomoću kazne i iskazivanjem svoje nadmoći.

Razlikujemo četiri osnovna stila roditeljstva:

Autoritaran odgojni stil

U ovom stilu odgoja naglasak je stavljen na poštivanje granica i pravila te kažnjavanje u suprotnom. Roditelj je nadređen i postavlja previsoke zahtjeve, pritom provodeći strogi nadzor i kontrolu, ali ne pružajući toplinu i podršku. Odgojni cilj jest učenje poslušnosti i samokontrole, podilaženje autoritetu.

Rezultat: nesigurno, povučeno i nepovjerljivo dijete, neuspješno u rješavanju problema, s konstantnom tendencijom za udovoljavanjem roditeljevim zahtjevima ili autoritetima općenito, niskog praga tolerancije na frustraciju, ali visoke razine autodestruktivnog i agresivnog ponašanja.

Popustljiv ili permisivan odgojni stil

Roditelji pružaju puno ljubavi i emocionalne topline, ali vrlo slabu ili nikakvu razinu nadzora. Pravila nisu jasno definirana niti se provode. Ovakvi roditelji pretjerano su emocionalno osjetljivi, pružaju veliku ljubav, podršku i emocionalnu toplinu, ali ne postavljaju zahtjeve, imaju slabu kontrolu nad djetetovim ponašanjem. Primarno zadovoljavaju sve djetetove zahtjeve i želje jer im je trenutna sreća djeteta najbitnija.

Rezultat: depresivno, nesigurno, nezadovoljno, nezrelo i nesnalažljivo dijete, impulzivno sa slabom samokontrolom, sklono agresivnosti u susretu s ograničenjima i trenutačnim neispunjavanjem želja i zahtjeva. Nema usvojene norme i pravila ponašanja. Česta povezanost s drogom, alkoholom, vandalizmom.

Zanemarujući, ravnodušan ili indiferentan odgojni stil

Roditelji ne pokazuju interes za dijete niti njegove želje i potrebe te su emocionalno hladni prema djetetu. Postavljaju niske zahtjeve, nemaju kontrolu nad djetetovim ponašanjem, ali ne pružaju niti toplinu i podršku. Nezainteresirani za djetetove aktivnosti i njegov život općenito.

Rezultat: zahtjevno, nesigurno i neposlušno dijete sa slabom samokontrolom i antisocijalnim ponašanjem.

Autoritativan ili demokratski odgojni stil

Roditelj kombinira čvrstu kontrolu i nadzor nad nepoželjnim ponašanjima s puno ljubavi, emocionalne topline i podrške. Postavljaju realne, ostvarive zahtjeve i očekivanja koja su primjerena djetetovoj dobi, podržavaju ga i poštuju te mu jasno postavljaju granice. Otvoreno iskazuju svoje emocije te vode računa o djetetovim osjećajima, napretku i razvoju kroz poticanje pozitivnih osobina ličnosti (samouvjerenost, samostalnost, otvorenost u iskazivanju emocija, kreativnost, znatiželja, kritičnost, realnost…).

Rezultat: odgovorno, samopouzdano dijete s pozitivnom slikom o sebi, razvijenih socijalnih vještina sa sposobnošću kontrole vlastitih emocija te s pozitivnim oblicima ponašanja.

Kako odgojni stilovi utječu na ponašanje i daljnji razvoj djeteta?

Komunikacija djeteta s roditeljima i okolinom ima snažan utjecaj na djetetovo ponašanje kao i na razvoj njegova identiteta. Za zdrav razvoj djece i mladih ključni su: povezanost sa značajnim osobama, roditeljski nadzor i kontrola ponašanja te prikladna autonomija djeteta s obzirom na dob.

Indiferentan i autoritaran način odgoja, visoka razina konflikata u obitelji, neučinkovita komunikacija te niska razina emocionalne topline čimbenici su koji predstavljaju najveći rizik za razvoj problematičnih ponašanja. 

S druge strane, demokratski stil odgoja nosi mnoge prednosti i pozitivne učinke u razvoju djeteta. Emocionalna toplina ima veliki utjecaj na socio-emocionalni razvoj djeteta, njegov doživljaj međuljudskih odnosa te i kasnije na način odgajanja vlastite djece, dok umjerenost u kontroli i nadzoru ponašanja rezultira razvojem međusobnog uvažavanja i poštovanja, prijateljstva, pozitivnog obiteljskog ozračja i dobrovoljne suradnje. Takva djeca zadovoljna su obiteljskim odnosima i samima sobom, imaju samopouzdanja, samostalna su i pozitivna.

Dosljednošću, roditelj stječe povjerenje djeteta iz kojeg će dijete postepeno razviti povjerenje u sebe i druge te samim time odrastati u zrelu i odgovornu osobu. Dijete roditelja čije ponašanje nije dosljedno, zbunjujuće je za dijete jer ne zna što se od njega očekuje i koja su pravila i granice pa se osjeća nesigurno i sumnja u roditeljsku ljubav.

Kvalitetni, topli odnosi između majke i oca, ključni su za zdravlje i razvoj djeteta jer učenjem po modelu dijete ima najbolju priliku naučiti što je tolerancija, ljubav, prijateljstvo i partnerstvo.